Velkommen til Vildbjerg Borgerforening

Velkommen til Vildbjerg Borgerforening
Skriv til os

Vi vil gerne høre fra dig!

Har du spørgsmål eller har observeret noget, du mener vedkommer Borgerforeningen, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os via kontaktformularen på kontaktsiden.
Skriv til os

Aktuelt

Vildbjerg Bogen – “Kend din by”

1. marts 2018|0 Comments

På grund af, at der stadig er en efterspørgsel af bogen arbejdes der på at få bestilt 100 ekstra eksemplarer. Du kan forudbestille den her [...]

Generalforsamling

15. februar 2018|0 Comments

Omdannelse af Parkallé til “miljøvej”

14. marts 2017|0 Comments

Vildbjerg Borgerforening om omdannelse af Parkallé til “miljøvej”: Vildbjerg Borgerforening ønsker, at Parkallé omdannes til en “miljøvej”. Hvorfor? Fordi det er muligt – og [...]

Pressemeddelelse: Vildbjerg Borgerforening: “Der skal samarbejdes om udvikling og vækst”!

10. februar 2017|0 Comments

Vildbjerg Borgerforening: “Der skal samarbejdes om udvikling og vækst”! Hvis Vildbjerg’s udvikling og vækst skal sikres, skal det ske via en målrettet indsats, der [...]

 

Vildbjerg Borgerforening 11. september 2017
Herning Kommune
Teknik- og Miljøudvalget
Vedr. Parkallé, Vildbjerg.

Vildbjerg Borgerforening har siden medio 2016 været i en tæt dialog med Herning
Kommunes Teknik-og Miljøafdeling samt medlemmer af Teknik-og Miljøudvalget. Dialogen
er ført med henblik på – i forbindelse med en vejrenovering – at forbedre trafiksikkerhed og
miljø.
Parkallé har været “problematisk” trafiksikkerheds- og miljømæssigt gennem mange år – ikke
mindst efter Vildbjerg Skoles flytning, etablering af ældrecenter, handicapcenter, lægehus
m.m. Flere hundrede – herunder mange børn, unge og ældre – færdes på / krydser Parkallé
hver eneste dag.
Vildbjerg Borgerforening har bl.a. peget på følgende løsninger med henblik på at øge
trafiksikkerheden og forbedre miljøet (røg, støj og “møg”):
– Parkallé lukkes for den tunge trafik, der “flyttes” til Pugdalvej. Herved undgår vi den
farlige “cocktail” bestående af bløde og tunge trafikanter. En billig
trafiksikkerheds-forbedrende løsning med stor effekt!
– vejens bredde reduceres – for fartreduktion
– hastigheden nedsættes til 50 km/t – gerne endnu mindre – omkring de primære
“skoleveje”
– etablering af fartdæmpende foranstaltninger
– ny støjreducerende asfalt
– via beplantning etc. ændre vejen til en grøn “miljøvej” – skabe en ny flot indkørsel til
Vildbjerg
Som tidligere nævnt, har Vildbjerg Borgerforening været i en tæt dialog med medarbejdere
fra Teknik- og Miljøafdelingen omkring problemstillingerne og løsningsmulighederne.
Drøftelserne er altid blevet gennemført i en positiv og konstruktiv ånd og de løsningsforslag/
planer, vi har set, bærer tydeligvis præg af, at medarbejderne også har set
nødvendigheden af – og vejene til – at forbedre trafiksikkerheden og miljøet.
Medarbejderne fortjener megen ros i denne sag.
Politisk har Vildbjerg Borgerforening også arbejdet med “Parkallé-sagen”. Sidst ved et
møde den 27.3.2017, hvor Finn Stengel Petersen og Tommy Jonassen deltog.
Baggrunden for mødet var, at vi kunne se af en nyhedsmail fra Kent Falkenvig , at der
pludselig var kommet en helt anden løsning på bordet – en løsning, der ikke flyttede den
tunge trafik væk fra Parkallé og som tilsyneladende ikke baserede sig på de forslag/planer,
der var kommet ud af den proces, som vi havde sammen med medarbejderne fra Teknik- og
Miljøafdelingen.
Ved nævnte møde havde vi en særdeles god dialog med Finn Stengel Pedersen og Tommy
Jonassen og parterne var, efter mødet, enige om, at “vi er tilbage på sporet igen”!
Det var vi meget glade for.
Efterfølgende har vi oplevet “radio-tavshed” fra det politiske system.
Vi har kunnet konstatere, at “Parkallé-sagen” har været drøftet i Teknik- og
Miljøudvalget den 29.5.17., men det fremgår ikke af referatet om, der er taget
beslutninger omkring de væsentlige problemstillinger – eksempelvis om Parkallé
lukkes for den tunge trafik. Det fremgår heller ikke, om der er forelagt indstillinger fra
administrationen.
På den baggrund vil vi gerne stille følgende spørgsmål til udvalget:
– Blev der taget beslutninger vedr. Parkallé ved mødet?
– i givet fald – hvilke?
– blev der forelagt indstillinger fra administrationen?
– i givet fald – hvilket indhold havde de?
– hvordan ser handlingsplanen ud – fortsat dialog om løsningen?
Vi ser frem til at høre fra udvalget og skal oplyse, at vi selvfølgelig er helt klare til at fortsætte
processen og dialogen, så det er den helt rigtige “Parkallé-løsning”, der bliver realiseret – og
det er – efter borgerforeningens vurdering – en løsning, der blandt andet indeholder en
flytning af den tunge trafik til Pugdalvej. Så vidt vides er Pugdalvej i øvrigt etableret blandt
andet med dette formål.
På forhånd tak.
“Parkallé-sagen” har stor lokal bevågenhed. Vildbjerg Borgerforenings bestyrelse har derfor
besluttet, at være meget informative omkring sagen i forhold til medlemmer, borgere o.s.v.
Derfor vil foreningen via hjemmeside, Facebook m.v. løbende informere om udviklingen i
sagen. For den gode ordens skyld skal vi derfor nævne, at nærværende henvendelse vil
indgå i de informationer vi udsender.

————————————————————————————————————————————-

Hvad arbejder Borgerforeningen med – og for?

Vildbjerg Borgerforenings vision:

Vildbjerg Borgerforening er anerkendt for at skabe – og deltage i – initiativer,
samarbejder og aktiviteter, der er fremmende for Vildbjergs udvikling og vækst
samt borgernes trivsel.

Borgerforeningens aktiviteter:

Vildbjerg Borgerforenings aktiviteter er målrettet Vildbjergs borgere (medlemmerne) samt, når
bestyrelsen finder det formålstjenligt, byens øvrige interessenter. Foreningens koncept, der
fastlægges af bestyrelsen, omfatter valgte tiltag/ aktiviteter indenfor følgende fokusområder:

– borgernes trivsel
– udvikling af Vildbjerg
– aktiv markedsføring af Vildbjerg
– informationsvirksomhed målrettet borgerne og omverdenen – bl.a. via hjemmeside
– advokat/ambassadør/talerør for Vildbjergs borgere i forhold til bl.a. kommune
– samarbejdsskaber i forhold til andre af byens interessenter
– være ”byens paraplyorganisation” / samlende “institution”

Bestyrelsen har udpeget 4 indsatsområder:
1.Etablering af et samarbejde mellem byens foreninger med henblik på at udvikle og afvikle
fællesinitiativer, der sigter mod styrkelse af Vildbjerg på vitale områder.
2. Synliggørelse af foreningen og Vildbjerg via aktiviteter, markedsføring, kommunikation og
information.
3. Etablere tilflytterservice.
4. Medlemshvervning.

Foreningens virke er baseret på følgende værdier:
Aktivitet
Troværdig
Synlighed

Sammen Løfter Vi Mere!

Det er vigtigt for os i vores forhold til bl.a. Herning Kommune at have så stor opbakning som muligt i Vildbjerg.

Vi vil fortsætte arbejdet for, at Vildbjerg Borgerforening er en synlig og respekteret samarbejdspartner; dels indadtil i byen i forhold til alle de øvrige foreninger og dels udadtil som talerør i forhold til Herning Kommune.

Det er vigtigt for os som centerby i Herning Kommune at blive hørt og taget alvorligt i forhold til mange samarbejdsflader overfor kommunen.